Maak een coronakunstwerk voor Roeselare

De coronapandemie heeft een grote impact op onze samenleving. Stad Roeselare roept kunstenaars, creatieve ontwikkelaars of een collectief van kunstenaars op tot het ontwikkelen van een coronakunstwerk met blijvend karakter voor de publieke buitenruimte van Roeselare. De voorstellen kunnen zowel digitaal als op papier ingediend worden door iedere meerderjarige die in Vlaanderen gedomicilieerd is, t.e.m. 31 januari 2021.

COVID-19 is ons leven vanaf maart 2020 binnengeslopen en dringt zich op in alle geledingen van ons bestaan. Dit virus heeft ons in een uitzonderlijke maar ook zorgelijke situatie gebracht.

Opdracht
De Stad Roeselare schrijft hiertoe een opdracht uit voor het ontwikkelen van een concept voor de creatieve realisatie van een corona kunstwerk in de publieke buitenruimte van Roeselare. Het gaat om de creatie van een fysiek werk. Dit betekent een kunstwerk als materieel object in blijvende vorm. Dit kan bijvoorbeeld een installatie of een sculptuur zijn.

Kunstenaars, creatieve ontwikkelaars of een collectief van kunstenaars worden opgeroepen om een voorstel te formuleren en eventueel in een tweede fase een prototype/maquette te ontwikkelen. Er worden geen beperkingen opgelegd qua materialen of vorm. Het voorstel moet eenvoudig maar sterk zijn in zijn vormgeving en is een interpretatie van de impact van COVID-19 op ons zijn, op onze maatschappij. Het betreft een nieuwe creatie van de kunstenaar.

Aan volgende voorwaarden dient voldaan te worden:

  • De kunstenaar is gedomicilieerd in Vlaanderen of de maatschappelijke zetel van de kunstpraktijk is er gevestigd of heeft een aantoonbare band met Roeselare, wat ook zijn vestigingsplaats is die wordt toegelicht in zijn nota. 
  • Het voorstel moet beschreven worden in een beknopte tekst van maximaal drie A4 pagina’s (exclusief beeldmateriaal zoals foto’s, schetsen, illustraties). Het voorstel bevat o.a. informatie over de hoogte, breedte, materiaal, betekenis van het werk en de link met de COVID-19 thematiek.
  • Er wordt een portfolio toegevoegd van reeds gerealiseerde kunstcreaties. Graag een overzicht van zijn/haar belangrijkste kunstwerken en graag een overzicht van de meest recente kunstcreaties van de afgelopen 5 jaar.
  • Er is een kostenraming/budget voorzien.
  • Richtlijnen in verband met behoud en beheer worden meegegeven.


Volgende uitgangspunten zullen gehanteerd worden bij de beoordeling:

 • Originaliteit: het betreft een origineel concept op maat van deze opdracht in Roeselare.

• Duurzaamheid: het voorstel is weersbestendig, vandalismebestendig en heeft een beperkte nazorg nodig.

• Herkenbaarheid: het voorstel heeft de sterkte om een visueel ankerpunt te worden.

• Beeld- en zeggingskracht: de mate waarin het kunstwerk zich kan verbinden met de context van de coronaproblematiek.

 • Praktische haalbaarheid: beschrijving van de productie en installatie.

• Toepasbaarheid in diverse contexten (het voorstel kan op verschillende locaties ingepast worden).

Beoordeling
De beslissing van de opdracht wordt genomen door het college van burgemeester en schepenen na advies van een deskundige jury, samengesteld uit diverse leden, die instaat voor de beoordeling van de dossiers. Deze externe jury bestaat uit een combinatie van artistiek deskundigen, vertegenwoordigers van het stedelijk netwerk en deskundigen uit de brede zorgsector.

Realisatie
Eenmaal het winnende concept gekend is, kan de uitwerkingsfase beginnen op basis van het definitief ontwerp. Er wordt een planning van de uitvoering opgemaakt. De onthulling van het kunstwerk op zijn locatie vindt plaats in 2021. 

Budget
De vergoeding voor het gekozen ontwerp bedraagt 20.000 euro (incl. btw), hier inbegrepen alle kosten vanaf uitwerking tot en met de realisatie van het kunstwerk.

Het bedrag van 20.000 euro is exclusief de vergoeding voor het prototype en de vergoeding voor de laureaten. 
Een voorschot bij toekenning van de opdracht is mogelijk. Dit voor de waarde van de gebruikte materialen opgenomen in de begroting, met een maximum van 60% van de totale kostprijs. Het restsaldo van de opdracht wordt vergoed ten laatste 1 maand na het plaatsen van het werk.

Timing
De uiterste datum voor het indienen van een voorstel is 31 januari 2021. De laureaat wordt bekend gemaakt rond maart 2021, een jaar na de startdatum van de coronaperiode in België.

Indienen
Iedereen die meerderjarig is en voldoet aan de voorwaarden kan een voorstel indienen. Het aantal voorstellen per persoon (incl. varianten) is beperkt tot maximum drie. Inzendingen kunnen op papier en digitaal gebeuren. Digitale inzendingen worden verstuurd via het kandidaatstellingsformulier, ten laatste op 31 januari 2021.

De papieren inzendingen worden per post bezorgd aan: Stadsbestuur Roeselare t.a.v. Vrijetijdspunt, Polenplein 15, 8800 Roeselare of daar ter plaatse afgegeven, ten laatste op 31 januari 2021. Dat kan van maandag t.e.m. vrijdag, van 10 tot 17 u., op afspraak via 051 26 24 00. 

Bij vragen of opmerkingen gelieve je te wenden tot mevr. Caroline Vansteelandt, beleidsmedewerker cultuur en evenementen, caroline.vansteelandt@roeselare.be , T. 051 26 23 33 , G. 0492 14 90 35.
 

Deadline
31 januari 2021