Ronse Drawing Prize

52e Grote Prijs Actuele Tekenkunst

Dit jaar vindt de 52ste editie van de ‘Ronse Drawing Prize’ plaats. Deze prijs heeft sinds jaar en dag een sterke artistieke uitstraling in de Vlaamse beeldende kunstwereld bij jonge en ervaren kunstenaars, curatoren, kunsthogescholen, cultuurcentra en galerijen.

Begin jaren ’80 werd door het toenmalig bestuur op vraag van de jury beslist om de wedstrijd exclusief te richten op autonome tekenkunst. Deze specialisatie bleek een goeie artistieke keuze te zijn. De wedstrijd is de enige in zijn soort in België en verder. De jury, die altijd op zoek is naar authenticiteit en vernieuwing, heeft een neus voor aanstormend talent.  Zo won in 1992 de toen nog onbekende maar nu internationaal gerenommeerde kunstenaar Michaël Borremans de Eerste Prijs! 

De jury voor deze unieke wedstrijd bestaat uit bekende figuren uit het landschap van de hedendaagse beeldende kunst met Anne-Mie Van Kerckhoven, Pjeroo Roobjee, Rinus Van De Velde, Philippe Van Cauteren en Mark Manders. Zij zullen op 24 november 2020 de laureaten aanduiden evenals de geselecteerden.

Prijzen: 1e Prijs: 4000 euro / 2e Prijs: 1000 euro /  3e Prijs: 500 euro.

Geïnteresseerden kunnen - mits voorafgaande online inschrijving - max. 3 werken binnenbrengen in CC De Ververij, Wolvestraat 37 te Ronse op vrijdag 20 november, zaterdag 21 november of zondag 22 november, telkens tussen 14 en 18 u. Bij afgifte krijgt men een ontvangstbewijs. De werken worden voor 750€/werk verzekerd tegen mogelijke schade.

De door de jury weerhouden werken zullen tentoongesteld worden in de tentoonstellingsruimte  van CC De Ververij, Wolvestraat 37 te Ronse, van zaterdag 5 december 2020 tot en met zondag 10 januari 2021.

De bekendmaking van de laureaten gebeurt tijdens de vernissage van de tentoonstelling op vrijdag 4 december 2020 van 20 tot 22.30 u. Alle deelnemers krijgen een uitnodiging voor de vernissage. De geselecteerden worden schriftelijk verwittigd.

Deadline
20 november 2020
Aantal werken per deelnemer
3
Reglement

RONSE DRAWING PRIZE REGLEMENT
Artikel 1. Door het Stadsbestuur van Ronse wordt een tweejaarlijkse prijs ( even jaren) uitgeschreven onder de benaming “Ronse Drawing Prize”. Aan deze wedstrijd zijn verschillende prijzen verbonden zoals vermeld in artikel 2, evenals een tentoonstelling.
Artikel 2. Er is een globaal prijzenbedrag voorzien van 5500 euro, te verdelen over een eerste prijs ten bedrage van 4000 Euro een tweede Prijs ten bedrage van 1000 euro en een derde prijs van 500 euro. De jury kan één of meerdere eervolle vermeldingen toekennen waaraan geen geldelijk bedrag verbonden is.Het Stadsbestuur houdt zich het recht voor het bedrag van de Prijzen te splitsen of eventueel niet toe te kennen.
Artikel 3. Bij hun inschrijving aan de Ronse Drawing Prize moeten de kandidaten de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben.
Artikel 4. Iedere deelnemer mag maximaal 3 originele werken van zijn hand indienen. Tekeningen van welke aard ook kunnen in aanmerking worden genomen.
Artikel 5. Een werk dat reeds werd bekroond door een hogere overheid kan niet in aanmerking genomen worden.
Artikel 6. De werken worden kosteloos ingediend mits voorafgaande inschrijving in CC De Ververij, Wolvestraat 37 te Ronse op vastgestelde data en uren. Inschrijven kan via: https://www.ronse.be/nl/ronse-drawing-prize.
Artikel 7. Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de jury samen, waaronder gekende kunstenaars die niet deelnemen aan de Prijs, en eventuele deskundigen. De jury zal binnen de 14 dagen na het sluiten der inzendingen beraadslagen. CC De Ververij neemt het secretariaatswerk van de jury op zich.
Artikel 8. De beslissing van de jury is onherroepelijk; over de uitslag van de prijs wordt geen correspondentie gevoerd. Door het feit van zijn deelname zelf verklaart iedere deelnemer in te stemmen met het reglement en zich eraan te onderwerpen.
Artikel 9. De laureaat zal het bekroonde werk afstaan aan het Stadsbestuur maar kan het werk op aanvraag tijdelijk in bruikleen krijgen. De Stad Ronse behoudt zich het recht voor een tentoonstelling in te richten met de ingestuurde werken die geselecteerd werden door de jury. Bij de officiële opening van de tentoonstelling zullen de laureaten bekend gemaakt worden.
Artikel 10. Alle ingezonden werken blijven eigendom van de deelnemers en zullen, na de tentoonstelling, afgehaald worden op vooraf vastgestelde data en uren. Werken die 1 maand na afloop van detentoonstelling niet zijn afgehaald, worden eigendom van de Stad Ronse.
Artikel 11. De ingezonden werken zullen tegen diefstal en schade verzekerd worden door het Stadsbestuur aan een waarde van 750 Euro per werk, vanaf de dag van de inlevering tot de datum verstreken is waarop zij uiterlijk door de inzenders dienen afgehaald te worden. De eventuele meerwaarde dient verzekerd worden door de deelnemer. Het bezorgen en terughalen van de werken gebeurt op kosten en risico van de deelnemers.
Artikel 12. Bij eventuele vermenigvuldiging en reproductie van de tentoongestelde werken i.v.m. deze wedstrijd, verzaken de kunstenaars aan hun, uitsluitend aan deze publicatie verbonden, rechten.
Artikel 13. Alle aangelegenheden die niet in het reglement voorzien zijn, worden aan het College van Burgemeester en Schepenen voorgelegd, dat terzake een definitieve beslissing neemt.

Reglement