Privacyverklaring Kunstwerkt vzw

1. Algemeen

1.1 Dit is de privacyverklaring van Kunstwerkt vzw. Kunstwerkt is er voor iedereen die beeldende kunst maakt. Met grote en kleine kunstprojecten, een online portfolioplatform en een magazine, advies en vormingen ondersteunen én inspireren we kunstenaars. 

 
Kunstwerkt vzw hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en het respecteren van jouw privacy. In deze privacyverklaring lichten we toe welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.  
 
1.2 Kunstwerkt vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Dit brengt met zich mee dat wij steeds: 

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.  Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring; 

 • de verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel de gegevens die echt nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

 • vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens; 

 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

1.3 Als Kunstwerkt vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, hierover vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: 

Kunstwerkt vzw 

Nederpolder 2  

9000 Gent 

info@kunstwerkt.be 

Telefoon : +32 09 235 22 75 

2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

2.1 Kunstwerkt vzw wil haar doelgroep, partners en netwerk informeren over de beeldende kunstpraktijk. Dit doen we in de eerste plaats door kennis en advies te delen en door in contact te treden met beoefenaars van beeldende kunst. Daarnaast bieden we via verschillende kanalen systematisch info aan, onder meer via de nieuwsbrief en website. 

2.2 Je persoonsgegevens worden door Kunstwerkt vzw verwerkt omwille van volgende doeleinden en op basis van bijhorende rechtsgronden: 

 • kunstbeoefenaars, partners en een breed netwerk op de hoogte te houden van ons aanbod aan vorming, projecten en activiteiten. Dit gebeurt hoofdzakelijk via de nieuwsbrief (toestemming van de betrokkene). 

 • de deelname van een individu aan een activiteit of project mogelijk te maken (uitvoering van een overeenkomst) 

 • de aankoop van een publicatie of tentoonstellingsmaterialen mogelijk te maken (uitvoering van een overeenkomst) 

 • het aanmaken van een profiel op Beeld om een online portfolio te delen. Gebruikers kiezen hierbij zelf welke (contact)gegevens openbaar zijn. (uitvoering van een overeenkomst) 

 • om een aantal anonieme statistieken bij te houden die ons toelaten de gebruikers van ons aanbod (en doelgroep in bredere zin) in kaart te brengen. Dit doen we ter verantwoording van onze opdracht naar de Vlaamse overheid. (gerechtvaardigd belang)  

         

3. Welke (persoons)gegevens verwerken we?

3.1 Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan en verwerken: 

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, email 

 • Persoonlijke kenmerken : geboortedatum, woonplaats, favoriete technieken 

 • Financiële gegevens: bankrekeningnummer voor uitvoering van betalingen   

 
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen van de betrokkene. 

3.2 Op onze website maken wij gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een kleine file die door de website-eigenaar naar de harde schijf van de website-bezoeker wordt gestuurd en daar wordt opgeslagen. Hiermee wordt het adres van de bezochte site vastgelegd samen met enkele gegevens over het bezoek die ons toelaten om een aantal anonieme statistieken bij te houden.  We informeren transparant over de cookies op onze sites en vragen duidelijk de toestemming voor niet-functionele cookies.  
 
3.3 Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. 

4. Worden je gegevens aan derde partijen doorgegeven?

4.1 De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting) 

 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk) 

 • het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven 

 • de registratie van gegevens in het CRM-systeem 

 
4.2 Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

5. Je rechten omtrent jouw gegevens

5.1 Door het gebruik van onze diensten verklaar je expliciet akkoord te gaan met het privacybeleid van Kunstwerkt vzw en met de behandeling en de verzameling van jouw in overeenstemming met deze privacyverklaring.

5.2 Je hebt echter steeds recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring (1.3) staat vermeld hoe je contact met ons kan opnemen. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

5.3 Bij het gebruik van onze diensten wordt je altijd in de mogelijkheid gesteld om de betrokken dienst niet meer aangeboden te krijgen. Als je je toestemming gaf, kan je deze ook elk moment weer intrekken.

Meer info over je rechten vind je op de site van de Autoriteit Gegevensbescherming

6. Bewaartermijn en beveiliging

6.1 Kunstwerkt vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 
 
Als algemene regel worden persoonsgegevens maximaal 5 jaar na laatste gebruik bijgehouden 

6.2 Wij hebben enkele passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:  

 • Alle personen die namens Kunstwerkt vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen. 

 • De databanken waarin uw gegevens opgenomen worden zijn beveiligd tegen ongeoorloofde toegang van derden. 

 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is. 

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen. 

7. Klachten

7.1 Heb je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan kan je hierover steeds direct contact met ons op te nemen. Bovenaan deze privacyverklaring (1.3) staat vermeld hoe je contact met ons kan opnemen. 

7.2 Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. De contactgegevens van de gegevensbeschermingsautoriteit zijn:
Gegevensbeschermingsautoriteit 
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
contact@apdgba.be

8. Wijziging privacyverklaring

8.1 Kunstwerkt vzw behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. 

8.2 Deze privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 20/07/2022.